پروفیل کف

SHP 26

فن آوری: Thermo D

قابل استفاده در:کف محوطه

گونه:کاج

سایز: ۱۱۷/ ۲۶x۹۲

نوع پروفیل:ساده شیاردار SHP


SHP 22

فن آوری: Thermo D

قابل استفاده در:کف محوطه

گونه:‌اَش

سایز:۱۴۰/ ۱۱۷/ ۲۲x۹۲

نوع پروفیل:ساده شیاردار