پروفیل لمبه

UTS 16 . UTV 16

فن آوری: Thermo D

قابل استفاده در: نمای بیرونی و داخلی (برای نمای بیرونی توصیه نمی شود)

گونه: کاج

سایز: ۱۶x۹۲ / ۱۱۷

نوع پروفیل: لمبه


 

 

UTS 19 . UTV 19

فن آوری: Thermo D

قابل استفاده در: نمای بیرونی و داخلی

گونه: کاج

سایز: ۱۱۰/ ۹۲/ ۱۹x۶۸
۱۳۵/ ۱۱۷/ ۱۱۵

نوع پروفیل: لمبه