پروفیل ساده

SHP16

فن آوری: Thermo D

قابل استفاده در: نمای بیرونی

گونه: کاج

سایز: ۱۶x۱۱۰

نوع پروفیل: ساده SHP


SHP 19

فن آوری: Thermo D

قابل استفاده در: نمای بیرونی

گونه: کاج

سایز: ۱۱۰/ ۹۲/ ۱۹x۶۸

۱۳۵/ ۱۱۷ /۱۱۵

نوع پروفیل: ساده SHP


SHP 22

فن آوری: Thermo D

استفاده در: نمای بیرونی ،چهاچوب در و پنجره

گونه: اَش

سایز:۲۲x۱۱۷/۱۴۰

نوع پروفیل: ساده SHP


SHP 26

فن آوری: Thermo D

قابل استفاده در: نمای بیرونی و کف

گونه: کاج

سایز: ۱۱۰/ ۲۶x۶۸/۹۲
۱۳۵/ ۱۱۷/ ۱۱۵

نوع پروفیل: ساده SHP


SHP 42

فن آوری: Thermo D

قابل استفاده در: چهارچوب در و پنجره

گونه: کاج

سایز: ۱۱۰/ ۹۲/ ۶۸/ ۴۲x۴۲
۱۳۵/ ۱۱۷/ ۱۱۵

نوع پروفیل: ساده SHP