اجرای چوب نما در پروژه برج‌های آبشار

سفارش دهنده

مهندس مهاجری

تاریخ شروع

مکان پروژه

همت غرب - برج‌های آبشار

تاریخ اتمام

محصولات به کار رفته در پروژه

پروفیل: SHP 42*135 و SHP 42*68 و SHP 42*42

مشخصـات پــروژه

اجرای چوب نما در پروژه برج‌های آبشار به سفارش مهندس مهاجری توسط گروه مازند چوب آریا انجام شد. استفاده از ترمو چوب در کنار متریال سنگ، نمای مدرن و زیبا در این پروژه ایجاد کرده است.
از پروفیل های چوب ترمو در سایزهای SHP 42*135 و SHP 42*68 و SHP 42*42 در پروژه برج‌های آبشار استفاده شده است.